dnes je 30.9.2023

Input:

Kupní smlouva o nabytí pozemku

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Kupní smlouva o nabytí pozemku

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Kupní smlouva na pozemek 
(dále jen "Smlouva“ nebo "Kupní smlouva")

Smluvní strany:

MUDr. Hana Lidová 
r.č.: 555204/212 
trvale bytem: Dánská 1335/38, Praha 4, PSČ 140 00

/dále jen "strana prodávající"/ na straně jedné

a

manželé 
Ing. arch. Jan Tuřín
 
r.č.: 680725/1004 

Bc. Adéla Tuřínová 
r.č.: 695415/1092 
oba bytem: Plíškova 165/94, Poděbrady II, okr. Nymburk, PSČ 290 01

/dále jen "strana kupující"/ na straně druhé

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") tuto

kupní smlouvu 
o nabytí pozemku:

I.

1. Strana prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví pozemek p.č. 999 (lesní pozemek) o výměře 5953 m2 v katastrálním území Hradištko u Sadské, obec Hradištko, okres Nymburk /dále jen "Pozemek", nebo "Nemovitost"/.

2. Vlastnické právo strany prodávající k Pozemku je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Nymburk, na listu vlastnictví č. 555, k. ú. Hradištko u Sadské, obec Hradištko, okres Nymburk.

II.

1. Strana prodávající touto Smlouvou odevzdává ze svého výlučného vlastnictví Pozemek uvedený v článku I. této Smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím a umožňuje straně kupující nabýt vlastnické právo k němu a strana kupující Pozemek do svého společného jmění manželů přebírá a nabývá vlastnické právo k němu, a to za kupní cenu uvedenou v článku III. této Smlouvy.

2. Strana kupující a strana prodávající se dohodly na tom, že případný rozdíl skutečné výměry Pozemku od výměry uvedené v článku I. odst. 1 této Smlouvy nezakládá straně kupující právo na přiměřenou slevu dle § 2129 NOZ.

III.

1. Kupní cena za Pozemek se sjednává na částku 500.000,-Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých) – (dále jen "Kupní cena").Celou Kupní cenu ve výši 500.000,-Kč (slovy: Pět set tisíc korun korun českých) strana kupující uhradí z vlastních zdrojů nejdéle do 3.7.2019 do advokátní úschovy advokátky Mgr. Jarmily Kožené, ev. č. ČAK 9955, působící ve sdružení Advokátní kancelář Kožená a Krámal, se sídlem Blanická 7, Poděbrady /dále jen ,,schovatel"/. Podrobnosti advokátní úschovy stanoví zvláštní smlouva o úschově. Kupní cena bude schovatelem uvolněna přímo na účet strany prodávající č. 5555555/0111 vedený u Banka Flora a.s, a to na základě předložení následujícího dokumentu:

  • Návrh na zahájení vkladového řízení, jímž bude navržen zápis vlastnického práva k Pozemku ve prospěch strany kupující s vyznačeným razítkem podatelny Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk svědčícím o doručení tohoto návrhu

2. Veškeré smlouvy a návrhy na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí zůstanou po jejich podpisu v úschově u schovatele, který je vydá dle podmínek uvedených v advokátní úschově až poté, co bude na účet advokátní úschovy v plné výši připsána celá Kupní cena. Z advokátní úschovy budou vyhotovení této Kupní smlouvy a návrhy na zahájení vkladového řízení vydány následovně:

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy a dvě vyhotovení návrhu na zahájení vkladového řízení panu Radmilu Řehákovi - Brdské reality s tím, že toto vyhotovení bude jeho prostřednictvím doručeno na podatelnu Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk (na jedno vyhotovení návrhu na zahájení vkladového řízení nechá pan Radmil Řehák vyznačit razítko podatelny KÚ pro Středočeský kraj, KP Nymburk svědčící o jeho doručení)

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy bude zasláno straně kupující

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy bude zasláno straně prodávající

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy zůstává součástí spisu schovatele

3. V případě, že celá Kupní cena nebude na účet úschovy schovatele poukázána v plné

Nahrávám...
Nahrávám...