dnes je 20.6.2024

Input:

Kupní smlouva o nabytí nemovitosti mezi prodávajícím a třemi kupujícími

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Kupní smlouva o nabytí nemovitosti mezi prodávajícím a třemi kupujícími

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Kupní smlouva

Vojtěch Václavský

trvale bytem

r. č.

(dále jen "Prodávající") na straně jedné

a

manželé

Tomáš Doktor

r. č.

Lucie Doktorová

r. č.

oba trvale bytem

(oba dále jen "Kupující 1")

manželé

Jan Pelikán

r. č.

Petra Pelikánová

r. č.

oba trvale bytem

(oba dále jen "Kupující 2")

manželé

Josef Motol

r. č.

Jana Motolová

r. č.

oba trvale bytem

(oba dále jen "Kupující 3")

(Kupující 1, Kupující 2, Kupující 3 společně dále též jen "Kupující") na straně druhé

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") tuto

Kupní smlouvu o nabytí nemovitostí

(dále "Kupní smlouva" nebo "Smlouva"):

I.

1.1 Prodávající prohlašuje, že má na základě darovací smlouvy ze dne .................. ve svém výlučném vlastnictví pozemek p. č. ........, jehož součástí je dům ....... (objekt k bydlení), vše v katastrálním území .................................. (dále jen "Pozemek“ nebo "Nemovitosti" a "Dům").

1.2 Vlastnické právo Prodávajícího k Nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ....................., katastrální pracoviště ................., na listu vlastnictví č. .... pro k. ú. ..................................................

1.3 Prodávající výslovně prohlašuje, že se ve smyslu § 747 NOZ v Domě nenachází domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto Domu tak není nezbytně třeba k bydlení manželů nebo rodiny.

1.4. Prodávající prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy neváznou na Nemovitostech žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, zástavní práva, služebnosti, práva stavby ani jiné právní vady vyjma:

  • - zástavního práva smluvního zřízeného na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne .........., právní účinky vkladu práva ke dni ......... (V-........-101) ve prospěch ...............banky a.s. a to k zajištění pohledávky ve výši .............,-Kč a příslušenství /dále jen “Zástavní právo I“/.

Prodávající před podpisem této Smlouvy předložil Kupujícím originál potvrzení ............... banky a.s. o zbývající výši závazků, jež jsou zajištěny Zástavním právem I /dále jen "Potvrzení"/.

V tomto Potvrzení .................. banka a.s. prohlašuje, že zůstatek hypotečního úvěru vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru č. ..........., činí ke dni ......... částku ve výši .......... Kč.

............. banka, a.s. v tomto Potvrzení uvádí, že poté, co bude uhrazena celá pohledávka ve výši .......... na účet banky v tomto Potvrzení uvedený, tj. na účet č. ..............................., pod variabilním symbolem ......., a to nejpozději do ........., vyhotoví potvrzení o zániku Zástavního práva I /dále jen ,,Kvitance"/.

Smluvní strany se zároveň dohodly na tom, že vylučují účinky § 1888 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že nepřechází dluh zajištěný Zástavním právem I. spolu s Nemovitostmi na stranu kupující.

  • - zástavního práva, které strana prodávající zřídí ve prospěch .............., a.s. (dále jen “Úvěrující banka“) strany kupující, sloužícího k zajištění pohledávek Úvěrující banky vůči straně kupující plynoucích z úvěrové smlouvy sjednané za účelem úhrady části kupní ceny dle čl. III. odst. 3.1. této Smlouvy

- výjimkou nájemního práva vzniklého na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Budoucím prodávajícím a panem .................................... (dále jen “Nájemní právo“).

V případě, že by se ukázalo toto prohlášení Prodávajícího nepravdivé, vzniká Kupujícím právo od této Smlouvy odstoupit.

1.5. Zároveň s podpisem této Smlouvy prodávající v postavení zástavce uzavřel s Úvěrující bankou zástavní smlouvu zřizující zástavní právo a práva související (zejména zákaz zcizení a zatížení) k Nemovitostem (dále jen "Zástavní smlouva" nebo "Zástavní právo II"), na jejímž základě bude zřízeno Zástavní právo II a práva související (zejména zákaz zcizení a zatížení) ve prospěch Úvěrující banky k zajištění pohledávek Úvěrující banky vůči straně kupující plynoucích z úvěrové smlouvy č. ...... ze dne ........... uzavřené stranou kupující za účelem úhrady části kupní ceny specifikované v článku III. této Smlouvy.

II.

2.1 Prodávající touto Smlouvou odevzdává ze svého vlastnictví Nemovitosti uvedené v článku I této Smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi (zejména Domem) a příslušenstvím a umožňuje Kupujícím nabýt vlastnické právo k nim a Kupující Nemovitosti včetně jejich součástí (zejména Domem) a příslušenství do svého vlastnictví přebírají a nabývají vlastnické právo k nim, a to za Kupní cenu uvedenou v článku III této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Kupující 1, Kupující 2 i Kupující 3 nabývají na základě této Smlouvy vlastnické právo vždy k ideální 1/3 převáděných Nemovitostí, a to každý z Kupujících do společného jmění manželů.

2.2 Kupující a Prodávající se dohodli na tom, že případný rozdíl skutečné výměry Pozemku od výměry uvedené na listu vlastnictví nezakládá Kupujícím právo na přiměřenou slevu dle § 2129 NOZ.

III.

3.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Nemovitostí činí 2 100 000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) (dále jen "Kupní cena“). Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při úhradě Kupní ceny:

a) První část Kupní ceny ve výši 105 000 Kč (slovy: sto pět tisíc korun českých) bude uhrazena Kupujícím 1 na účet Prodávajícího, č. ú. ................... vedený u .................................., a. s., a to nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujících.

b) Druhá část Kupní ceny ve výši 105 000 Kč (slovy sto pět tisíc korun českých) bude uhrazena Kupujícím 2 na účet Prodávajícího, č. ú. ........................ vedený u ......................., a. s., a to nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujících.

c) Třetí část Kupní ceny ve výši 105 000 Kč (slovy sto pět tisíc korun českých) bude uhrazena Kupujícím 3 na účet Prodávajícího, č. ú. ........................... vedený u ..........................., a. s., a to nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Kupujících.

Jakmile Prodávající obdrží První až Třetí část Kupní ceny je povinen vystavit Kupujícím pro účely Úvěrové banky potvrzení o přijetí těchto částí kupní ceny /dále jen “Potvrzení o přijetí části Kupní ceny"/.

d) Čtvrtá část Kupní ceny ve výši uvedené v Potvrzení, tj ve výši 400 000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bude v plném rozsahu hrazena z hypotečního

Nahrávám...
Nahrávám...