dnes je 20.6.2024

Input:

Havarijní plán kraje

5.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.0 Havarijní plán kraje

Miloslav Starý

Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

Za tímto účelem krajský úřad podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen "zákon č. 239/2000 Sb.“), zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen "havarijní plán kraje“). Podle § 10 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb. úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 (§ 10 zákona č. 239/2000 Sb.) plní hasičský záchranný sbor kraje zřízený podle zvláštního zákona, tj. podle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Havarijní plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje za použití:

 1. analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje,

 2. podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, a

 3. podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

Hasičský záchranný sbor kraje předá složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí.

Havarijní plán kraje a se zpracovává a předává vždy v listinné a elektronické podobě; výpisy z těchto plánů mohou být zpracovány a předány jen v elektronické podobě.

Obce s rozšířenou působností obdržený "výpis“ rozpracují na vlastní podmínky a takto konkretizovaný plán (výpis) je vhodné předat obcím ve svém správním obvodu, aby ho využily při přípravě na řešení mimořádných událostí.

Toto je základní dokument pro obce, kde jsou rozpracovány postupy a úkoly při řešení analyzovaných ohrožení.

Havarijní plán kraje se člení na:

 1. informační část,

 2. operativní část a

 3. plány konkrétních činností.

A. Informační část

(1) Charakteristiku kraje tvoří část:

 1. geografická,

 2. demografická,

 3. klimatická a hydrologická a

 4. popis infrastruktury.

(2) Pro jednotlivé druhy mimořádných událostí se uvedou skutečnosti zjištěné analýzou možného vzniku mimořádných událostí, ve které se uvede:

 1. místo možného vzniku,

 2. pravděpodobnost vzniku,

 3. rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách,

 4. seznam obcí včetně přehledu o počtu jejich obyvatel a seznam právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu kraje,

 5. ohrožení obyvatelstva,

 6. předpokládané škody,

 7. předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí,

 8. zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací,

 9. předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné

Nahrávám...
Nahrávám...