dnes je 23.4.2024

Input:

Fyzická osoba a porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě

7.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 117 odst. 1 vodního zákona se fyzická osoba jako provozovatel plavidla dopustí přestupku tím, že za a) v rozporu s § 7 odst. 2 vodního zákona nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod nebo zařízení k akumulaci odpadních vod řádně neprovozuje, anebo nezabrání úniku odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových, nebo za b) přečerpá odpadní vodu nebo závadnou látku z plavidla nebo zásobí plavidlo pohonnými nebo provozními hmotami v rozporu s § 7 odst. 4 vodního zákona. Fyzická osoba se dále jako vůdce plavidla dopustí podle § 117 odst. 2 vodního zákona přestupku tím, že za a) užije plavidlo se spalovacím motorem k plavbě na povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5 vodního zákona, nebo za b) užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě podle § 7 odst. 5 vodního zákona.

Ustanovení upravuje skutkové podstaty přestupků fyzických osob, které spočívají v porušování povinností stanovených provozovateli plavidla při užívání povrchových vod k plavbě. Sankcemi jsou pokuty ukládané místně příslušnými vodoprávními úřady. Novelou zákona o vnitrozemské plavbě č. 187/2014 Sb., byly do ustanovení § 117 odst. 2 vodního zákona doplněny skutkové podstaty přestupků vůdců plavidel při užívání povrchových vod k plavbě. Jedná se jednak o jednání spočívající v

Nahrávám...
Nahrávám...