dnes je 13.7.2024

Input:

Dohoda o splátkách s doložkou o ztrátě výhody splátek

14.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2.1 Dohoda o splátkách s doložkou o ztrátě výhody splátek

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Byty a nebyty s.r.o.

IČ 66666666

se sídlem Koutného 12, Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5555

jednající jednatelem Karlem Vyhopeněm

/dále jen ”Věřitel”/

a

JAPA s.r.o.

IČ 5555555

Se sídlem Kladenská 17, Řevničov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6666

jednající jednatelem Karlem Voříškem

/dále jen ”Dlužník”/

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující Dohodu o splátkách (dále jen „Dohoda”):

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 1. 2. 2014 uzavřeli Nájemní smlouvu na prostor sloužící k podnikání (dále jen „Nájemní smlouva”). Pronajaté prostory jsou umístěny v 1. patře domu č.p. 555, který je součástí pozemku p.č. 666, vše v k.ú. Libuš, obec Praha, nacházející se na adrese Vodníkových 17/555, Praha 4 - Libuš. Pronajatý prostor je pod samostatným uzamčením a skládá se ze dvou místností (kanceláří) a příslušenství o celkové rozloze 70,5 m2 (dále jen „Předmět nájmu”).

Na základě Nájemní smlouvy bylo sjednáno, že Dlužník je povinen za užívání Předmětu nájmu hradit nájemné ve výši 8.000 Kč měsíčně a dále zálohy na služby poskytované spolu s nájmem nebytového prostoru, které jsou pro rok 2014 stanoveny ve výši 2.000 Kč měsíčně. Nájemné a zálohy na služby jsou splatné vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, za které jsou hrazeny.

II.
Dluh a uznání závazku; Splátky

Smluvní strany shodně konstatují, že se Dlužník ke dni podpisu této Dohody nachází v prodlení s úhradou nájemného a záloh na služby za následující období:

Období   výše dluhu na nájemném   výše dluhu na zálohách na služby  
Březen 2014   8.000 Kč   2.000 Kč  
Duben 2014   8.000 Kč   2.000 Kč  
Květen 2014   8.000 Kč   2.000 Kč  

Výše specifikované dluhy na nájemném a na zálohách na služby jsou dále touto Dohodou označeny v součtu pouze jako „Dluh”. Smluvní strany svorně konstatují, že jistina Dluhu bez příslušenství v součtu činí 30.000 Kč.

Dlužník tímto co do důvodu a výše svůj Dluh uznává.

Varianta 1 (při nerovnoměrných splátkách)

Věřitel se s Dlužníkem dohodl na tom, že Věřitel touto Dohodou umožňuje Dlužníkovi uhradit jistinu Dluhu ve splátkách, přičemž výše a splatnost splátek se dohodou smluvních stran stanovuje následovně:

Splátka   Výše splátky   splatnost  
1. splátka   3.500,-Kč   1. 6. 2014  
2. splátka   3.500,-Kč   15. 6. 2014  
3. splátka   3.500,-Kč   1. 7. 2014  
4. splátka   3.500,-Kč   15. 8. 2014  
5. splátka   3.500,-Kč   1. 9. 2014  
6. splátka   3.500,-Kč   15. 10. 2014  
7. splátka   4.500,-Kč   1. 11. 2014  
8. splátka   4.500,-Kč   15. 12. 2014  

Splátky jsou splatné bezhotovostně na účet věřitele č.ú. 11111111/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Varianta 2 (při rovnoměrných splátkách):

Věřitel se s Dlužníkem dohodl na tom, že Věřitel touto Dohodou umožňuje Dlužníkovi uhradit jistinu Dluhu v pravidelných měsíčních splátkách po 3.000 Kč, splatných vždy nejpozději k 10. dni každého kalendářního měsíce až do úplného zaplacení Dluhu. První splátku Dlužník uhradí v měsíci červen 2014.

Splátky jsou splatné bezhotovostně na účet Věřitele č.ú. 11111111/0100 vedený u Komerční

Nahrávám...
Nahrávám...