dnes je 3.12.2023

Input:

Dohoda o provedení práce

23.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.0.2
Dohoda o provedení práce

Mgr. Pavla Krejčí

Dohoda o provedení práce

(dále jen “Dohoda“)

Článek 1.

Smluvní strany

FAHO s.r.o.

IČO 111 11 111

se sídlem Janičářská 17, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 5555

zastoupená jednatelem Michalem Faho

(dále jen “Zaměstnavatel“)

a

Jiřina Jašková

nar. 15.6.1990

bytem Kotárova 5, 602 00 Brno

(dále jen “Zaměstnanec“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující Dohodu o provedení práce ve smyslu § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákoník práce“)

Článek 2.

Druh práce a náplň práce

2.1. Zaměstnanec se touto Dohodou zavazuje vykonat pro Zaměstnavatele práci jako hosteska na výstavním stánku v rámci veletrhu Bydlení 2018.

2.2. Náplní práce bude zejména vítání hostů, odkládání jejich kabátů, obsluha hostů, příprava občerstvení a další dle pokynů a potřeb Zaměstnavatele.

Článek 3.

Doba a rozsah práce; místo výkonu práce

3.1. Zaměstnanec provede pro Zaměstnavatele práci uvedenou v článku 2 ve dnech od 21.2.2018 do 3.3.2018, v rozsahu maximálně 50 hodin celkem. Nástup do práce bude vždy v 7 hodin ráno každého dne. Konečný rozsah práce a přesná doba výkonu bude stanovena dle potřeb Zaměstnavatele.

3.2. Místem výkonu práce je Praha, výstavní areál Vysočany.

Článek 4.

Odměna

4.1. Zaměstnanci náleží za provedenou práci odměna ve výši 120,-Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) za jednu hodinu skutečně vykonané práce.

4.2. Odměna je splatná v hotovosti poslední den veletrhu Bydlení 2018.

4.3. Z odměny provede Zaměstnavatel srážky dle příslušných předpisů.

Článek 5.

Povinnosti Zaměstnance

5.1. Zaměstnanec je povinen:

a) vykonávat práci dle této Dohody osobně, a to svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností. Při výkonu práce je Zaměstnanec povinen řídit se pokyny Zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z této Dohody a ze Zákoníku práce a dalších předpisů.

b) řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu Zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek Zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a

Nahrávám...
Nahrávám...