dnes je 27.5.2024

Input:

Dohoda o provedení práce - správa sítě

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.0.3
Dohoda o provedení práce – správa sítě

JUDr. Alena Čechtická, Ph. D.

Vzor ke stažení najdete zde.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

(dále jen "Dohoda")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ust. § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ("zákoník práce") mezi

společností BETA s.r.o. se sídlem Plzeňská 1111, 150 00 Praha 5. IČ: 11 22 33 44,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1122,

zastoupenou panem Jiřím Cibulkou, jednatelem

na straně jedné

(dále jen "zaměstnavatel")

a

panem Janem Novákem

dat. nar. 114.11.2000, bytem Polní 33, 170 00 Praha 7

na straně druhé

(dále jen "zaměstnanec")

následovně:

1. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele činnosti v oblasti správy sítě. Tato činnost bude zahrnovat následující úkoly:

  • - vzdálená správa a údržba IT zařízení zákazníků
  • - průběžné konzultace v oblasti HW a SW řešení

2. Zaměstnanec začne vykonávat sjednané práce od 01.03.2024.

3. Místem výkonu práce je Praha.

Zaměstnanec bude vykonávat sjednané práce na pracovišti zaměstnavatele nacházejícím se na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Dohody.

4. Předpokládaný rozsah pracovní doby činí 4 hodiny denně v rozsahu 2-3 dny týdně (tj. nejvýše 12 hodin týdně). Konkrétní rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny bude stanoveno na základě aktuálních provozních potřeb zaměstnavatele s tím, že zaměstnavatel seznámí zaměstnance s písemným týdenním rozvrhem vždy alespoň 2 dny předem; strany si sjednávají, že zaslání rozvrhu zaměstnanci formou e-mailové zprávy je pro účely splnění výše uvedené povinnosti dostačující.

5. Rozsah práce vykonané zaměstnancem na základě této Dohody nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce.

6. Zaměstnanci bude poskytnut nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu a přestávka na jídlo a oddech, případně přiměřená doba na oddech a jídlo za podmínek dle § 88 až § 90a a § 92 zák. práce.

7. Za provedení práce ve sjednané kvalitě a lhůtě poskytne zaměstnavatel zaměstnanci hrubou odměnu ve výši 400,00 Kč za každou hodinu řádně vykonané práce. Tato odměna bude zaměstnanci vyplacena po odečtení předepsaných zákonných srážek a je splatná měsíčně po vykonání práce, nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude hrazena bezhotovostně na účet zaměstnance, který pro tyto účely zaměstnavateli sdělí.

8. Zaměstnanci náleží dovolená v rozsahu stanoveném Zákoníkem práce.

9. Zaměstnanec bude vykonávat práci osobně, svědomitě a hospodárně podle sjednaných podmínek, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými předpisy vztahujícími se k výkonu práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10.

Nahrávám...
Nahrávám...