dnes je 6.12.2023

Input:

Dohoda o pracovní činnosti - úklid

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.0.1
Dohoda o pracovní činnosti – úklid

Mgr. Pavla Krejčí

Dohoda o pracovní činnosti

(dále jen “Dohoda“)

Článek 1

Smluvní strany

Společenství vlastníků Jarní 17, Brno s.r.o.

IČO 111 11 111

se sídlem Jarní 17, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle CS, vložka 5555

zastoupená předsedou výboru Janem Kovalem

(dále jen “Zaměstnavatel“)

a

Jiřina Jašková

nar. 15.6.1990

bytem Kotárova 5, 602 00 Brno

(dále jen “Zaměstnanec“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující Dohodu o pracovní činnosti ve smyslu § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákoník práce“).

Článek 2

Pracovní činnost a náplň práce

2.1. Zaměstnanec se touto Dohodou zavazuje vykonávat pro Zaměstnavatele práci jako uklízečka/zahradnice.

2.2. Náplní práce bude zejména pravidelný úklid společných prostor domu č.p. 555 v k.ú. Brno - Město a údržba společné zahrady na pozemku p.č. 552 v k.ú. Brno - Město. Přesná pracovní náplň je blíže popsána v příloze této Dohody.

Článek 3

Doba a rozsah práce; místo výkonu práce

3.1. Zaměstnanec bude vykonávat pro Zaměstnavatele práci uvedenou v článku 2 v rozsahu 10 hodin týdně, a to s pravidelnou pracovní dobou od pondělí do pátku do 8-10 hodin (vyjma státních svátků).

3.2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou od 1.2.2018.

3.2. Místem výkonu práce je Brno

Článek 4

Odměna

4.1. Zaměstnanci náleží za provedenou práci odměna ve výši 120,- Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) za jednu hodinu skutečně vykonané práce.

4.2. Odměna je splatná vždy každý desátý den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je odměna hrazena.

4.3. Odměna bude vyplácena na účet Zaměstnance, který za tímto účelem Zaměstnanec Zaměstnavateli sdělí.

4.3. Z odměny provede Zaměstnavatel srážky dle příslušných předpisů.

Článek 5

Povinnosti Zaměstnance

5.1. Zaměstnanec je povinen:

a) vykonávat práci dle této Dohody osobně, a to svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností. Při výkonu práce je Zaměstnanec povinen řídit se pokyny Zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z této Dohody a ze Zákoníku práce a dalších předpisů;

b) řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu Zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek Zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Zaměstnavatele;

c) veškeré uklízecí pomůcky (např. vysavač, košťata, mopy, kartáče apod.) udržovat v čistotě a pod uzamčením v úklidové komoře, ke které obdrží Zaměstnanec klíče;

d) využívat dobu výkonu práce pouze k výkonu svěřené práce;

e) zaznamenávat si skutečný rozsah provedené práce do výkazu, který mu Zaměstnavatel za tímto účelem předá; na konci každého pracovního týdne je

Nahrávám...
Nahrávám...