dnes je 27.5.2024

Input:

Dohoda o pracovní činnosti - reklamní grafik

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.0.1
Dohoda o pracovní činnosti – reklamní grafik

JUDr. Alena Čechtická, Ph. D.

Vzor ke stažení najdete zde.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

(dále jen "Dohoda")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ust. § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ("zákoník práce") mezi

společností BETA s.r.o. se sídlem Plzeňská 1111, 150 00 Praha 5. IČ: 11 22 33 44,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1122,

zastoupenou panem Jiřím Cibulkou, jednatelem

na straně jedné

(dále jen "zaměstnavatel")

a

panem Janem Novákem

dat. nar. 114.11.2000, bytem Polní 33, 170 00 Praha 7

na straně druhé

(dále jen "zaměstnanec")

následovně:

1. Zaměstnanec bude u zaměstnavatele vykonávat následující druh práce: Reklamní grafik

Činnosti tvořící obsah pracovní náplně zaměstnance jsou v podrobnostech uvedeny v písemném Popisu pracovní náplně, s nímž byl zaměstnanec seznámen před podpisem této Dohody.

2. Zaměstnanec bude provádět sjednané práce pro zaměstnavatele v období od 01.01.2024 do 31.12.2024.

3. Místem výkonu práce je Praha.

Zaměstnanec bude vykonávat práce zejména na pracovišti zaměstnavatele nacházejícím se na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Dohody.

4. Zaměstnanec bude vykonávat práce v rozmezí od 08.00 hod do 16.00 hod v rozsahu 3 dnů v týdnu dle písemného rozvrhu odsouhlaseného zaměstnavatelem. Přesné rozvržení pracovní doby bude provedeno podle aktuálních provozních potřeb zaměstnavatele s tím, že zaměstnavatel seznámí zaměstnance s písemným týdenním rozvrhem vždy alespoň 1 den předem; strany si sjednávají, že zaslání rozvrhu zaměstnanci formou e-mailové zprávy je pro účely splnění výše uvedené povinnosti dostačující.

Předpokládaný rozsah pracovní doby, kterou zaměstnanec v jednotlivých týdnech pravděpodobně odpracuje, činí 18 hodin týdně.

5. Zaměstnanci bude poskytnut nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu a přestávka na jídlo a oddech, případně přiměřená doba na oddech a jídlo za podmínek dle § 88 až § 90a a § 92 zákoníku práce.

6. Za provedení práce ve sjednané kvalitě a lhůtě poskytne zaměstnavatel zaměstnanci hrubou odměnu ve výši 250,00 Kč za každou hodinu řádně vykonané práce. Tato odměna bude zaměstnanci vyplacena po odečtení předepsaných zákonných srážek a je splatná měsíčně po vykonání práce, nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude hrazena bezhotovostně na účet zaměstnance, který pro tyto účely zaměstnavateli sdělí.

7. Zaměstnanci náleží dovolená v rozsahu stanoveném Zákoníkem práce.

8. Zaměstnanec bude vykonávat práci osobně, svědomitě a hospodárně podle sjednaných podmínek, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými předpisy vztahujícími se k výkonu práce,

Nahrávám...
Nahrávám...