dnes je 30.11.2023

Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 142/2023 do částky 154/2023)

Částka 142 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 6. října 2023

Zákon č. 303/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o drahách například stanovuje, že Drážní správní úřad na žádost vlastníka dráhy celostátní, regionální nebo místní nebo vlečky anebo jejich části povolí přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, aniž by došlo k jejímu zrušení, nebyla-li taková dráha nebo její část po dobu 2 let po sobě jdoucích před podáním žádosti užita v minimálním rozsahu. Minimálním rozsahem užití dráhy nebo její části se rozumí její užití v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících nebo alespoň 12 jízd ročně za účelem přepravy věcí. Drážní správní úřad si v řízení o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části vyžádá závazné stanovisko Ministerstva obrany a, jde-li o dráhu celostátní, regionální nebo místní nebo její část, rovněž závazné stanovisko kraje a obce, v jejichž územním obvodu se dráha nebo její část nachází (nesouhlasné stanovisko Ministerstva obrany může být vydáno pouze tehdy, byla-li by přerušením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části ohrožena obrana státu). Nesouhlasné stanovisko kraje nebo obce může být vydáno pouze tehdy, vyplývá-li z jejich plánu dopravní obslužnosti území platného ke dni podání žádosti o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, že kraj nebo obec na této dráze nebo její části hodlá zajišťovat dopravní obslužnost v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících, a vyjádří-li kraj nebo obec v závazném stanovisku zájem o zajišťování dopravní obslužnosti v tomto rozsahu po dobu 5 let. Nesouhlasné stanovisko kraje nebo obce nemůže být vydáno, bylo-li takové stanovisko týkající se téže dráhy nebo její části vydáno tímto krajem nebo touto obcí v již ukončeném řízení o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části a v období 3 let přede dnem podání nové žádosti o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části nebyla zajištěna dopravní obslužnost užitím dráhy v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících nejméně po dobu 1 roku; to neplatí, uplynula-li ode dne vydání původního závazného stanoviska doba delší než 10 let. Novou žádost o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části lze podat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části týkající se téže dráhy nebo její části z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska kraje nebo obce.

Účinnost od 1. listopadu 2023 (s výjimkou)

Částka 145 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 13. října 2023

Nařízení vlády č. 308/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů

Podle této novely nařízení vlády může Ministerstvo vnitra nově udělovat ocenění "Cena za dobrovolnictví". Cena za dobrovolnictví v kategorii dobrovolník se uděluje fyzické osobě, která nad rámec svých povinností, bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase pomáhala například lidem ve svém okolí, při ochraně přírody, ve sportu, kultuře nebo pomáhala organizacím při realizaci jejich dobrovolnických programů anebo projektů. Cena za dobrovolnictví v kategorii dobrovolnická organizace se uděluje právnické osobě, která významným způsobem přispěla k rozvoji dobrovolnictví v České republice nebo realizovala zvlášť významné programy, projekty anebo aktivity v oblasti dobrovolnictví.

Účinnost od 28. října 2023

Částka 146 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 20. října 2023

Sdělení Ministerstva vnitra č. 314/2023 Sb., o vyhlášení nových a dodatečných voleb

Ministr vnitra vyhlásil na den 23. března 2024 nové volby do Zastupitelstva obce Číměř (okres Třebíč) a Skály (okres Strakonice). Ministr vnitra vyhlásil na tentýž den dodatečné volby do Zastupitelstva obce Všesulov (okres Rakovník).

Částka 148 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 31. října 2023

Vyhláška č. 317/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Novela vyhlášky změnila seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci.

Nahrávám...
Nahrávám...