dnes je 20.5.2024

Input:

68/2022 Sb., Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

č. 68/2022 Sb., Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2022
o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. y) a z) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie,
b) způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny a
c) rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny.
§ 2
Podmínky a požadavky na modernizaci
(1) Požadavky na modernizaci výrobny elektřiny jsou v případě výroben elektřiny, pro které zákon o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon”) stanoví při provedení modernizace podporu formou
a) zeleného bonusu na elektřinu, vynaložení peněžních prostředků na modernizaci výrobny elektřiny alespoň ve výši podle odstavce 2, s výjimkou nezpůsobilých výdajů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b) aukčního bonusu, výměna nebo generální oprava technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav výrobny elektřiny kumulativně alespoň v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny se stanoví jako součin měrných investičních nákladů stanovených pro tento druh podporovaného zdroje energie vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech, účinnou v době dokončení modernizace, a instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny uvedeného v rozhodnutí o udělení nebo změně licence na výrobu elektřiny.
(3) Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny podle odstavce 2 se může snížit až o 15 %, pokud výrobce znaleckým posudkem prokáže, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny.
§ 3
Rozsah uchovávaných dokladů
(1) Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny uvede výrobce v prohlášení podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, které vloží do systému operátora trhu nejpozději při registraci podpory modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu podle vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu.
(2) Výrobce uchovává všechny doklady prokazující výši peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny a rozsah modernizace a znalecký posudek, pokud jím výrobce prokazuje snížení minimální výše peněžních prostředků.
§ 4
Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny
(1) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde k navýšení instalovaného elektrického výkonu palivového zdroje elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení
Nahrávám...
Nahrávám...