dnes je 23.7.2024

Input:

64/2014 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 64/2014 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část třicátou osmou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část třicátou sedmou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část dvacátou devátou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtyřicátou osmou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část dvacátou pátou
185/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část čtyřicátou čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 2/1969 Sb.
Čl. I
V § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slovo „a” nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a postupů podle kontrolního řádu”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. II
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 31 odstavec 2 zní:
„(2)  V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán vykonávající státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků orgánu vykonávajícímu státní požární dozor.”.
2. V § 36 odst. 3 se slovo „uvést” nahrazuje slovem „poznamenat” a slovo „zápisu” se nahrazuje slovy „protokolu o kontrole”.
3. V § 76 odst. 1 písm. i) se slovo „závad” nahrazuje slovem „nedostatků”.
4. V § 76 odst. 7 větě první se slova „závadný stav” nahrazují slovem „nedostatky”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. g) se slova „bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a 14 přílohy” nahrazují slovem „příloze”.
2. § 4 zní:
㤠4
Zaměstnanci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen „inspektoři”) se při výkonu kontroly prokazují služebním průkazem vydaným Českou obchodní inspekcí, který je současně jejich pověřením ke kontrole. Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.”.
3. § 6 se včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zrušuje.
4. V § 7 odst. 4 se slova „tří dnů” nahrazují slovy „3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením”.
5. V § 8 odst. 5 se slova „nejpozději do tří dnů písemné námitky” nahrazují slovy „písemné námitky
Nahrávám...
Nahrávám...