dnes je 13.7.2024

Input:

582/2020 Sb., Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

č. 582/2020 Sb., Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2020
o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb., k provedení § 66a odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
(1)  Informace pro zajištění srovnávacího nástroje předává podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „povinný subjekt”) Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad”) k těmto druhům služeb pro spotřebitele:
a)  mobilní volání, kterým se rozumí hlasová komunikační služba, textová zpráva SMS a datová služba v mobilním telefonním přístroji zpoplatňované jak paušální částkou, tak s využitím předplacených karet,
b)  mobilní internet, kterým se rozumí mobilní datová služba jiná než uvedená v písmenu a) zpoplatňovaná jak paušální částkou, tak s využitím předplacených karet,
c)  volání v pevném místě, kterým se rozumí hlasová komunikační služba poskytovaná prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě s využitím geografických i negeografických čísel,
d)  internet v pevném místě, kterým se rozumí datová služba poskytovaná prostřednictvím kabelových i bezdrátových sítí, včetně mobilních sítí, pokud je mobilita služby omezena,
e)  televize, kterou se rozumí služba šíření televizního vysílání prostřednictvím kabelových i bezdrátových sítí poskytovaná za úplatu.
(2)  Povinný subjekt předává Úřadu rovněž informaci o nabídce, jejíž součástí je alespoň 1 ze služeb podle odstavce 1 v kombinaci s jinou službou, službami nebo jiným plněním (dále jen „balíček”).
(3)  Podrobný rozsah informací předávaných podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
(1)  Povinný subjekt předává Úřadu informace podle § 1 vyplněním formuláře dostupného na serveru provozovaném Úřadem nebo nahráním CSV souboru v šabloně dostupné na tomto serveru.
(2)  Přístupové údaje pro přístup k serveru poskytne Úřad po registraci povinného subjektu.
(3)  Povinný subjekt předává informace podle § 1 nejpozději do jednoho měsíce od jejich změny.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
Předsedkyně Rady:
Mgr. Ing. Továrková v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 582/2020 Sb.
Rozsah informací k jednotlivým druhům služeb
1. Mobilní volání
1.1.  obchodní označení služby
1.2.  ceny za jednotku hlasové komunikační služby do různých směrů a v různé denní době
1.3.  paušální cena za zúčtovací období, případně zvýhodněná paušální cena a doba jejího trvání
1.4.  počty jednotek hlasové komunikační služby do různých směrů obsažených v paušální ceně za zúčtovací období
1.5.  tarifikace hlasového volání
1.6.  ceny za textovou
Nahrávám...
Nahrávám...