dnes je 27.5.2024

Input:

554/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

č. 554/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Provozní aktiva
Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o
1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2. goodwill,
3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6. opravné položky k majetku,
7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8. dlouhodobý finanční majetek,
9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.”.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, vyřazený majetek, odpisy, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek”), majetek nabytý přeměnou společnosti, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti a zůstatkových hodnot aktiv.”.
3. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen „finanční leasing”). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. prosince 2020.”.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
4. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:
„a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva, aktivovaný majetek a majetek nabytý přeměnou společnosti,
b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, vyřazený majetek, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a”.
5. V § 9 odst. 1 až 4 se slova „ekonomicky oprávněné náklady3” nahrazují slovem „náklady”.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
6. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 15 vykazuje hodnotu ztrát v jednotlivých distribučních oblastech pro účely vyhodnocování odchylek.”.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
8. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní
Nahrávám...
Nahrávám...