dnes je 23.6.2024

Input:

542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020
o výrobcích s ukončenou životností
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
244/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 3 odst. 2 písm. q)
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 104, § 108, § 116, § 119 a § 134
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
b)  práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh,
c)  práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a
d)  působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se vztahuje na vybrané výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků, od jejich výroby a uvedení na trh až po zpracování odpadu z nich vzniklého.
(2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a na nakládání s výrobky s ukončenou životností zákon o odpadech.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a dalšího vojenského materiálu určeného výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům,
b)  elektrozařízení navržená a nainstalovaná jako součást jiného zařízení, které nespadá do působnosti tohoto zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení a nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely,
c)  elektrozařízení určená pro vyslání do vesmíru,
d)  velká stacionární průmyslová soustrojí,
e)  velké pevné instalace, s výjimkou zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako součást těchto instalací,
f)  nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
g)  elektrozařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,
h)  zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky,
i)  výbušniny,
j)  baterie nebo akumulátory používané v zařízeních
1.  souvisejících s ochranou bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a v dalším vojenském materiálu, s výjimkou výrobků, které nejsou určeny výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům, nebo
2.  určených pro vyslání do vesmíru a
k)  vozidla ozbrojených sil.
§ 3
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  vybraným výrobkem elektrozařízení, baterie nebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo,
b)  výrobkem s ukončenou životností vybraný výrobek, který se stal odpadem,
c)  elektrozařízením elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno
Nahrávám...
Nahrávám...