dnes je 25.4.2024

Input:

52/2022 Sb., Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

č. 52/2022 Sb., Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2022
o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce č. 47/2023 Sbírky zákonů:
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 115 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Internetová stránka Úřadu pro přístup do programové aplikace
Přístup do programové aplikace podle § 115 zákona o elektronických komunikacích, kterou je systém Elektronický sběr dat (dále jen „systém”), a její následné používání se provádí prostřednictvím internetové stránky Úřadu na adrese https:/monitoringtrhu.ctu.cz.
§ 2
Registrace osoby pro přístup do systému
(1) Podnikatel, který oznámil podnikání podle § 8 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, vyplní žádost o přístup do systému prostřednictvím interaktivní žádosti dostupné na internetové stránce podle § 1. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinná osoba podle § 115 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „povinná osoba”) jiná, než je uvedena v odstavci 1, vyplní žádost o přístup do systému prostřednictvím interaktivní žádosti dostupné na internetové stránce podle § 1. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Úřad žádost o přístup do systému podle odstavce 1 nebo 2 zpracuje, zřídí fyzické osobě určené v žádosti o přístup do systému osobou podle odstavce 1 nebo 2 (dále jen „oprávněná osoba”) přístup do systému a o zřízení přístupu do systému informuje oprávněnou osobu zprávou zaslanou systémem na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o přístup do systému.
(4) Osoba podle odstavce 1 nebo 2 může pro přístup do systému zaregistrovat pouze jednu oprávněnou osobu. Oprávněná osoba je oprávněna v systému zřídit a spravovat nejvýše další tři přístupy do systému pro jí pověřené fyzické osoby, a to bez nutnosti vyplnění další žádosti o přístup do systému.
(5) Oprávněná osoba a jí pověřená fyzická osoba se do systému přihlašuje s využitím prostředku elektronické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň s úrovní záruky značná. Pokud oprávněná osoba nebo jí pověřená fyzická osoba není občanem státu, který oznámil systém elektronické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) , přihlašuje se do systému přihlašovacím jménem a heslem.
(6) V případě
Nahrávám...
Nahrávám...