dnes je 23.7.2024

Input:

518/2020 Sb., Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

č. 518/2020 Sb., Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání informací o činnosti zprostředkovatelem finančních služeb České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený zprostředkovatelem finančních služeb označený jako výkaz ZFS (ČNB) 01-01 „Roční výkaz činnosti zprostředkovatele finančních služeb”,
b)  zprostředkovatelem finančních služeb samostatný zprostředkovatel pojištění a zajištění, investiční zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření.
§ 3
Výkaz zprostředkovatele finančních služeb
(1)  Zprostředkovatel finančních služeb za každý kalendářní rok sestavuje a do 31. března následujícího roku předkládá výkaz České národní bance.
(2)  Obsah výkazu je uveden v příloze k této vyhlášce.
(3)  Zprostředkovatel finančních služeb, který je zároveň bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, pojišťovnou, zajišťovnou, nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, platební institucí, poskytovatelem platebních služeb na základě poštovní licence, institucí elektronických peněz, správcem informací o platebním účtu, penzijní společností nebo obchodníkem s cennými papíry, sestavuje výkaz pouze v rozsahu údajů podle částí 2 až 5 přílohy k této vyhlášce.
(4)  Zprostředkovatel finančních služeb, který je podnikající fyzickou osobou, ve výkazu nepředkládá údaje o své finanční situaci a o výsledcích svého hospodaření podle části 1 přílohy k této vyhlášce.
(5)  Zprostředkovatel finančních služeb přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den 31. prosince kalendářního roku, k němuž se výkaz vztahuje, nestanoví-li právní předpis upravující účetnictví jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije zprostředkovatel finančních služeb přepočet podle právního předpisu upravujícího účetnictví.
§ 4
Předkládání výkazů
(1)  Zprostředkovatel finančních služeb předkládá České národní bance výkaz v elektronické podobě jako datovou zprávu ve formátu a struktuře datových souborů.
(2)  Datová zpráva podle odstavce 1 je předávána prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3)  Zprostředkovatel finančních služeb sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje zprostředkovatel finančních služeb Českou národní banku bez zbytečného odkladu.
§ 5
Opravy a změny ve výkazech
(1)  Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba nebo byla-li provedena
Nahrávám...
Nahrávám...