dnes je 21.6.2024

Input:

51/2017 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

č. 51/2017 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017
o Chráněné krajinné oblasti Poodří
Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
§ 1
Chráněná krajinná oblast Poodří
K zajištění ochrany přírody a krajiny části území nivy řeky Odry se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří.
§ 2
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti
(1)  Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí a procesů v území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
(2)  Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.
§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti
(1)  Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Moravskoslezského kraje.
(2)  Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3)  Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(4)  Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1) .
§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti
(1)  Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.
(2)  Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo člověkem málo pozměněné lesní ekosystémy, přírodě blízké ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny.
(3)  Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných vodních, lesních a lučních ekosystémů s místně zachovalými přírodními hodnotami a ostatní přírodně hodnotné plochy, které jsou hospodářsky využívány přírodě šetrným způsobem. Do této zóny se začleňují také hospodářsky nevyužívané zamokřené křoviny, rákosiny, tůně, periodicky protékaná stará ramena a periodické tůně, tedy pozemky hospodářsky nevyužívané v záplavovém území jednoletých až dvouletých vod, a také území nezbytná pro
Nahrávám...
Nahrávám...