dnes je 5.12.2023

Input:

500/2021 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

č. 500/2021 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2021
o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb.:
§ 1
Doklady prokazující postavení osoby se zvláštními sociálními potřebami
(1) Osoba s nízkými příjmy pro prokázání splnění podmínek podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích předává poskytovateli univerzální služby čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto nařízení, a dále předloží k nahlédnutí doklad totožnosti.
(2) Zdravotně postižená osoba pro prokázání splnění podmínek podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích předloží poskytovateli univerzální služby k nahlédnutí doklad totožnosti a v případě
a) podle § 43 odst. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikacích průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou podle § 34 odst. 3 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
b) podle § 43 odst. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikacích průkaz ZTP/P podle § 34 odst. 4 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
c) podle § 43 odst. 4 písm. c) zákona o elektronických komunikacích oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV; jde-li o nezletilou osobu, předloží spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů podle § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
d) podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona o elektronických komunikacích doklady podle písmene a) nebo b) vydané nezletilé osobě, kterou spotřebitel vychovává nebo o ni osobně pečuje; spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů podle § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře.
(3) Zdravotně postižená osoba, která není státním občanem České republiky a není držitelem dokladů podle odstavce 2, předloží doklad totožnosti a obdobné doklady vydané státem, jehož je občanem, nebo státem jejího posledního pobytu.
§ 2
Výše cenového zvýhodnění
Výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatele univerzální služby činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty za kalendářní měsíc.
§ 3
Náležitosti a doba uchovávání seznamu osob s přiznanou zvláštní cenou
(1) Seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána, obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, bydliště; jedná-li se o osobu, která je příjemcem zvláštní ceny
Nahrávám...
Nahrávám...