dnes je 21.6.2024

Input:

50/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 50/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Pískovna Erika (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a)  mokřadních a vodních ekosystémů vegetace parožnatek a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod,
b)  travinných ekosystémů trávníků písčin a mělkých půd,
c)  biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus), čolka horského (Triturus alpestris), ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), rosničky zelené (Hyla arborea) a skokana zeleného (Rana kl. esculenta), včetně jejich populací,
d)  biotopu společenstva vážek (Odonata), včetně jejich populací,
e)  úplného profilu starosedelského souvrství a paleontologických nálezů třetihorní flory.
(3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Lomnice u Sokolova, Svatava a Týn u Lomnice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Týn u Lomnice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
c)  provádět odběr písku,
d)  provádět odběr paleontologických nálezů z těžební stěny (profilu),
e)  povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
f)  ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
g)  tábořit nebo rozdělávat ohně,
h)  zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
i)  přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo
Nahrávám...
Nahrávám...