dnes je 23.7.2024

Input:

5/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 5/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Větrušické rokle (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)  přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů a
b)  přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Větrušice u Klecan a Máslovice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) , nebo
b)  provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2017 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
 
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
692221001920001
744878,89
1029836,78
1
692221001920002
744810,74
1029874,24
2
692221001920003
744769,03
1029879,06
3
692221002030846
744730,21
1029918,44
4
692221002030847
744710,08
1029928,25
5
692221002030848
744702,71
1029935,47
6
692221002030849
744699,41
1029953,78
7
692221002030850
744684,72
1029961,70
8
692221002030851
744667,56
1029975,81
9
692221002030852
744654,07
1029981,93
10
692221002030853
744586,36
1030017,59
11
692221002030854
744556,85
1029988,55
12
692221002030855
744548,59
1030030,15
13
692221002030856
744538,27
1030051,68
14
692221002030857
744504,00
1030059,96
15
692221002030858
744497,96
1030085,41
16
692221002030859
744465,87
1030068,87
17
692221002030860
744459,44
1030060,04
18
692221002040575
744459,90
1030126,37
19
692221002040577
744452,53
1030157,14
20
Nahrávám...
Nahrávám...