dnes je 13.7.2024

Input:

465/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 465/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2023,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
182/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění v čl. XXV písm. b) a c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna liniového zákona
Čl. I
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 126/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 202/2023 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)” nahrazují slovy „strategicky významné infrastruktury”.
2. Nadpis části první zní: „POSTUPY PRO URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VYBRANÝCH STAVEB A NÁSLEDNÉHO SOUDNÍHO PŘEZKUMU”.
3. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo „zákon” vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie24a”, slova „a energetické infrastruktury a” se nahrazují slovy „ , energetické a těžební infrastruktury, infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého,” a za slovo „komunikací” se vkládají slova „a strategických investičních staveb”.
Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T).”.
4. V § 1 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
„c)  infrastruktura pro vodní dopravu uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
d)  terminály železniční a silniční dopravy podle § 5e odst. 1 písm. c),”.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
5. V § 1 odst. 4 větě první se slova „energií a” nahrazují slovy „energií, stavby pro energetickou bezpečnost nebo”, za slovo „rozvoje” se vkládají slova „ , dobíjecí stanice, vodíkové čerpací stanice nebo čerpací stanice na zkapalněný metan” a slova „s nimi související” se nahrazují slovy „související s těmito stavbami a zařízeními”.
6. V § 1 odst. 4 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g)  stavby a zařízení distribuční soustavy včetně transformovny související s dobíjecími stanicemi, vodíkovými čerpacími stanicemi nebo čerpacími stanicemi na zkapalněný metan,”.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).
7. V § 1 odst. 4 písm. i) se slova „zařízení a” nahrazují slovem „zařízení,”.
Nahrávám...
Nahrávám...