dnes je 23.7.2024

Input:

456/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 456/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021
o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
(1)  Přenosem reprodukčního materiálu lesních dřevin se rozumí přenos z místa zdroje na místo použití při umělé obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
(2)  Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci stejné přírodní lesní oblasti1) , lze provádět jeho přenos za dodržení pravidel uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Přenos lze provádět v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními stupni2) . Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci daného stupně, lze provádět jeho přenos způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Pravidla použití dovezeného reprodukčního materiálu douglasky tisolisté a jedle obrovské ze Spojených států amerických a Kanady jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5)  Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci přenosů podle odstavců 2 a 3, může Ministerstvo zemědělství na základě odborného stanoviska, zpracovaného na jeho žádost, udělit výjimku pro použití semenného materiálu ze stanovištně vhodných uznaných zdrojů států Evropské unie. Požadavky na kvalitu uznaných zdrojů reprodukčního materiálu mimo území České republiky musí odpovídat kritériím uvedeným v jiném právním předpise3) .
(6)  Použití reprodukčního materiálu pocházejícího ze semenných sadů, rodičů rodiny, ortetů, klonů nebo směsí klonů musí splňovat podmínky stanovené v rozhodnutí nebo dokladu o uznání zdroje reprodukčního materiálu podle jiného právního předpisu4) .
(7)  Pravidla pro použití reprodukčního materiálu pro obnovu lesa v genových základnách vyhlášených podle jiného právního předpisu5) nejsou v zájmu zachování a reprodukce domácího genofondu lesních dřevin v těchto územích touto vyhláškou dotčena.
§ 2
Podrobnosti o obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
(1)  K umělé obnově lesa a zalesňování lze použít pouze reprodukční materiál stanovištně vhodných druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby podle § 1 a u něhož je doložen původ.
(2)  Projekt zalesnění, který obsahuje skladbu dřevin podle druhů a jejich množství, zpracovaný
Nahrávám...
Nahrávám...