dnes je 20.6.2024

Input:

438/2023 Sb., Vyhláška o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti

č. 438/2023 Sb., Vyhláška o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2023
o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti
Ministerstvo obrany stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Náležitosti a forma ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
(1)  Osoba pověřená k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených vojenským zařízením podle § 16b odst. 2 zákona (dále jen „ověřovatel”) vyznačí ověření výsledku na všech stejnopisech výsledku zeměměřických činností vyhotoveného vojenským zařízením.
(2)  Ověření výsledku zeměměřických činností vyhotoveného vojenským zařízením v analogové podobě, obsahující náležitosti podle § 16b odst. 5 zákona, ověřovatel vždy vyznačí na poslední straně každé samostatné části výsledku zeměměřických činností, která obsahuje text nebo obraz.
(3)  Ověření výsledku zeměměřických činností vyhotoveného vojenským zařízením v elektronické podobě provádí ověřovatel připojením dokumentu v podobě datové zprávy k výsledku zeměměřických činností vyhotoveného v elektronické podobě nebo k výstupu autorizované konverze dokumentů1) , jehož vstupem je výsledek zeměměřických činností v analogové podobě; datová zpráva obsahuje náležitosti podle § 16b odst. 6 zákona. Ověření výsledku zeměměřických činností tvořeného jedním souborem je možné provést bez připojení dokumentu v podobě datové zprávy podle věty první, pokud tento výsledek přímo obsahuje náležitosti podle § 16b odst. 6 zákona.
(4)  Pro ověřený výsledek zeměměřických činností a dokument v podobě datové zprávy podle odstavce 3 se jako výstupní datový formát použije výstupní datový formát podle vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby2) .
(5)  Je-li pro státní mapové dílo nebo tvorbu a vedení databázového souboru obsahujícího prostorové informace pro potřeby obrany státu využíván výsledek zeměměřických činností, který není výsledkem zeměměřických činností vyhotoveným vojenským zařízením, pak náležitosti a forma jeho ověření musí splňovat příslušné požadavky pro ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovaným zeměměřickým inženýrem3) nebo orgánem státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky4) .
§ 2
Obsah zkoušky odborné způsobilosti
(1)  Zkouška odborné způsobilosti se člení na část obecnou, zvláštní a na obhajobu výsledku zeměměřických činností samostatně zpracovaného žadatelem o vykonání zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „žadatel”).
(2)  V obecné části zkoušky odborné způsobilosti žadatel prokazuje znalosti v oblasti
a)  právní úpravy zeměměřictví a orgánů zeměměřictví a katastru, včetně působnosti Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo”) v této
Nahrávám...
Nahrávám...