dnes je 23.5.2024

Input:

432/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění účinném k 1.1.2005

č. 432/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění účinném k 1.1.2005
[zrušeno č. 183/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 3. prosince 2001
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
195/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění přílohy č. 1, 3 a 4
620/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
63 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o
1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona, s výjimkou povolení podle bodu 2,
2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle bodu 4,
4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona,
6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,
7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
8. povolení k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona (dále jen „kolaudační rozhodnutí”),
9. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona,
10. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
11. vyjádření podle § 18 vodního zákona.
b) náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vydávaných podle vodního zákona ve věcech uvedených pod písmenem a).
§ 2
Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
[K § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]
(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami
a) mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 (popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schematickým zákresem místa nakládání s vodami,
b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy1) jako podklad pro zahájení řízení,
c) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,
d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k
Nahrávám...
Nahrávám...