dnes je 2.6.2023

Input:

430/2006 Sb., Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění účinném k 1.4.2011

č. 430/2006 Sb., Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění účinném k 1.4.2011
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2006
o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 2 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 a přílohu
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Geodetické referenční systémy
(1) Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu (dále jen „závazné geodetické systémy”) jsou
a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84),
b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS),
c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),
d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,
e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,
f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv),
g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95),
h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83).
(2) Technické parametry závazných geodetických systémů jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Státní mapová díla
(1) Státními mapovými díly závaznými na území státu jsou
a) katastrální mapa1) ,
b) Státní mapa v měřítku 1 : 5 000,
c) Základní mapa České republiky v měřítcích 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 nebo 1 : 200 000,
d) Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000,
e) Topografická mapa v měřítcích 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000,
f) Vojenská mapa České republiky v měřítcích 1 : 250 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.
(2) Tematickými státními mapovými díly závaznými na území státu jsou tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě základních státních mapových děl uvedených
a) v odstavci 1 písm. c) a d), nebo
b) v odstavci 1 písm. e) a f).
(3) Státní mapová díla uvedená v odstavci 1 písm. a) se zobrazují v závazném geodetickém systému podle § 2 odst. 1 písm. c) až e).
(4) Státní mapová díla uvedená v odstavci 1 písm. b) až d) a v odstavci 2 písm. a) se zobrazují v závazném geodetickém systému podle § 2 odst. 1 písm. c) a f) a doplňují se závazným geodetickým systémem podle § 2 odst. 1 písm. a), popřípadě písm. b).
(5) Státní mapová díla uvedená v odstavci 1 písm. e) a f) a v odstavci 2 písm. b) se zobrazují v závazném geodetickém systému podle § 2 odst. 1 písm. a) a f) v univerzálním transverzálním zobrazení Mercatorově nebo Lambertově kuželovém konformním zobrazení.
§ 4
Zásady používání geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
(1) Závazné geodetické systémy podle § 2 odst. 1 písm. a) až g) se užívají na celém území státu pro zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu2) a pro výsledky zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu3) . Závazný
Nahrávám...
Nahrávám...