dnes je 13.7.2024

Input:

414/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 414/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2023,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2)  Matrika se souběžně vede v
a)  listinné podobě v matričních knihách a
b)  elektronické podobě v matričním informačním systému.
(3)  Údaje vedené v matrice jsou neveřejné, není-li dále stanoveno jinak.”.
2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.
3. § 1a se zrušuje.
4. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1f, které včetně nadpisů znějí:
㤠1a
Matriční kniha
(1)  Matričními knihami jsou kniha narození, kniha manželství, kniha partnerství a kniha úmrtí.
(2)  Matriční kniha je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.
(3)  Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík provedených zápisů narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí fyzických osob (dále jen „matriční událost”).
Matriční informační systém
§ 1b
(1)  Matriční informační systém je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”).
(2)  V matričním informačním systému jsou vedeny údaje zapisované do matričních knih podle tohoto zákona.
§ 1c
(1)  V matričním informačním systému jsou dále vedeny
a)  evidence prohlášení o určení otcovství,
b)  evidence osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,
c)  evidence vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
d)  evidence matričních tiskopisů,
e)  seznam odborně doložených jmen a
f)  evidence dokladů vydaných v elektronické podobě.
(2)  Údaje vedené v evidencích podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou neveřejné, údaje vedené v seznamu podle odstavce 1 písm. e) zveřejňuje ministerstvo na svých internetových
Nahrávám...
Nahrávám...