dnes je 21.6.2024

Input:

401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění účinném k 1.1.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
445/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 30 novelizačních bodů
Vláda nařizuje podle § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 38 odst. 5 a 8 a § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení
a)  v souladu s právem Evropské unie1) stanoví
1.  ukazatele vyjadřující stav povrchové vody,
2.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,
3.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,
4.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech,
5.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
6.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,
7.  ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání,
8.  normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky,
9.  náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizace,
10.  seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek,
11.  nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a podmínky jejich použití,
b)  v souladu s právem Evropské unie2) vymezuje citlivé oblasti.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  průmyslovými odpadními vodami odpadní vody z výrob uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěny z výrobních nebo jim obdobných zařízení, včetně odpadních vod vypouštěných z průmyslových areálů, které vznikají převážně jako produkt průmyslové činnosti,
b)  splašky odpadní vody z domácností a služeb, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolizmu a činností v domácnostech,
c)  městskými odpadními vodami splašky nebo směs splašků a průmyslových odpadních vod a nebo srážkových vod,
d)  zdrojem znečištění území obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do vod povrchových. Za samostatný zdroj znečištění se považuje i areál či část areálu průmyslového podniku či jiného objektu, z nichž se odpadní vody vypouštějí
Nahrávám...
Nahrávám...