dnes je 30.9.2023

Input:

4/2020 Sb., Vyhláška o energetických specialistech

č. 4/2020 Sb., Vyhláška o energetických specialistech
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2019
o energetických specialistech
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 10 odst. 6, odst. 7 písm. d), odst. 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky pro udělení oprávnění energetického specialisty, obsah a rozsah průběžného vzdělávání energetických specialistů, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání, pravidla pro výběr vzdělávacích akcí a počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání. Současně se stanoví formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, který je pro fyzickou osobu uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Vyhláška stanoví rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.
§ 2
Odborná zkouška
(K § 10a odst. 3 zákona)
(1) Odborná zkouška se vykonává v českém jazyce.
(2) Státní energetická inspekce písemně vyrozumí žadatele o datu, místu a čase konání odborné zkoušky, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním.
(3) Odborná zkouška se vykonává zvlášť pro každou z činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona a má písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 žadatelem vylosovaných tematických zkušebních okruhů. Obě části odborné zkoušky se skládají v jednom dni.
(4) Písemná část odborné zkoušky trvá nejdéle 90 minut a ústní část odborné zkoušky trvá nejdéle 60 minut.
§ 3
(1) Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s jednotlivými činnostmi energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona. Písemná část odborné zkoušky se skládá z
a) 80 otázek pro činnost energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona,
b) 50 otázek pro činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
(2) Písemnou část vyhodnotí zkušební komise, a to výrokem „vyhověl”, nebo „nevyhověl” podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, který splnil
a) méně než 80 %, nevyhověl,
b) 80 % a více, vyhověl.
(3) Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl”, nebo „nevyhověl” na základě shodného vyjádření většiny přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.
(4) Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5) Z odborné
Nahrávám...
Nahrávám...