dnes je 21.7.2024

Input:

352/2001 Sb., Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 352/2001 Sb., Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 18. září 2001
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
213/2006 Sb.
(k 18.6.2006)
mění 20 novelizačních bodů
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 3 odst. 2 vkládá nové písm. e)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 13; ruší § 13a a § 13b
414/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1, § 2, § 3, § 6, § 10, § 11, § 13, vkládá § 6a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky1) , a to:
a)  velkého státního znaku a malého státního znaku (dále jen „státní znak”),
b)  státní vlajky,
c)  vlajky prezidenta republiky,
d)  státní pečeti, a
e)  státní hymny.
(2)  Státní symboly lze užívat jen vhodným a důstojným způsobem.
(3)  Pečetidla a pečetě se státním znakem lze užívat pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.
Státní znak
§ 2
(1)  Státní znak jsou oprávněni užívat
a)  Poslanecká sněmovna a Senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu,
b)  prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky,
c)  vláda a Úřad vlády České republiky,
d)  Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv,
e)  ministerstva a jiné správní úřady,
f)  kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy,
g)  Ústavní soud,
h)  soudy a státní zastupitelství,
i)  ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,
j)  diplomatické mise a konzulární úřady České republiky,
k)  Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,
l)  Úřad pro ochranu osobních údajů,
m)  Nejvyšší kontrolní úřad,
n)  Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,
o)  Česká národní banka,
p)  státní fondy,
r)  vysoké školy2) , školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle zvláštního zákona,3)
s)  státní kulturní a vědecké instituce,
t)  právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě zákona svěřen výkon státní správy,4)
u)  sportovci při reprezentaci České republiky,
v)  jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů podniků, jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a spolky působící na úseku požární ochrany,
w)  zdravotnická záchranná služba,

(dále jen „oprávněné osoby”).
(2)  Za oprávněné osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až t) mohou státní znak užívat v souvislosti s výkonem působnosti oprávněné osoby fyzické osoby, oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů oprávněné osoby nebo pověřené vedoucím oprávněné osoby.
§ 3
(1)  Velký státní znak
a)  je součástí závěsného odznaku starostů,
b)  je součástí zevního označení služebních stejnokrojů zaměstnanců a příslušníků oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) a příslušníků oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) a k), v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,
c)  se užívá k vyznačení státních hranic České republiky,
d)  se vyobrazuje na průkazech vydávaných správními úřady České republiky, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
e)  se vyobrazuje na bankovkách, cenných papírech a jiných ceninách České republiky,
f)  se vyobrazuje na sbírkách rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vydávaných těmito soudy
Nahrávám...
Nahrávám...