dnes je 21.7.2024

Input:

328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 5. září 2001
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
429/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 54 novelizačních bodů
377/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12 a § 13
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 4, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona:
ČÁST PRVNÍ
ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU
§ 1
Zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému
(1)  Koordinací složek integrovaného záchranného systému (dále jen „složka”) při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.
(2)  Koordinace složek spočívá v zajišťování následujících činností:
a)  vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení za využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu,
b)  uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž přítomnost zde není potřebná,
c)  záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich evakuace,
d)  poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám,
e)  přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách (dále jen „síly”), které zahrnuje
1.  rozdělení místa zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, stanovení odpovídajícího režimu práce a způsobu ochrany života a zdraví sil včetně použití ochranných prostředků,
2.  zohlednění zvláštností místa zásahu při činnosti složek, jako jsou technologie výrob, konstrukční a dispoziční řešení objektů, vlastností přítomných nebo vznikajících látek,
3.  vytvoření týlu, podmínky pro odpočinek sil, stanovení odpovídajícího režimu jejich práce a odpočinku; pokud to velitelé nebo vedoucí složek (dále jen „vedoucí složky”) vyžadují, vytvoření společného materiálního a finančního zabezpečení složek,
4.  přerušení záchranných prací, pokud jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví sil nebo záchrannými pracemi by vznikly závažnější nepříznivé následky než ty, které hrozí vzniklou mimořádnou událostí,
f)  přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení vyvolaných mimořádnou událostí, například provizorní opravou, zamezením úniku nebezpečných látek, vyloučením nebo omezením provozu havarovaných zařízení,
g)  omezení ohrožení vyvolané mimořádnou událostí a stabilizace situace v místě zásahu, například hašením požárů, ochlazováním konstrukcí, ohraničením uniklých látek, odstraněním staveb a porostů nebo provedením terénních úprav,1)
h)  přijetí odpovídajících opatření v místech, kde se očekávají účinky při předpokládaném šíření mimořádné události, které zajistí
1.  průzkum šíření mimořádné události,
2.  informování nebo varování obyvatelstva na území ve směru šíření mimořádné události, která je může ohrozit svými účinky,
3.  evakuaci obyvatelstva, popřípadě též zvířat,
4.  vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob,
5.  ošetření zraněných osob,
6.  poskytnutí pomoci osobám,
Nahrávám...
Nahrávám...