dnes je 23.5.2024

Input:

325/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

č. 325/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2013,
kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, se mění takto:
1. V § 2 úvodní části odstavce 1 se slovo „pětileté” nahrazuje slovem „desetileté” a slova „č. 1 a č. 2” se nahrazují slovy „č. 1 až č. 7”.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a ostatní spotřebované množství plynu” zrušují.
3. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „předpoklad nákupu a prodeje plynu,” zrušují.
4. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 větě za středníkem se slovo „měsíční” zrušuje a slova „na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce” se nahrazují slovy „na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,”.
5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „dovoz plynu podle vstupních bodů” nahrazují slovy „množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků,” a slova „č. 4 a č. 5” se nahrazují slovy „č. 10 a č. 11”.
6. V § 2 odst. 2 písm. a) body 3 až 5 znějí:
„3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby,
5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce; údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek, jejichž sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají plyn chráněným
Nahrávám...
Nahrávám...