dnes je 13.7.2024

Input:

320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění účinném k 1.4.2024

č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
ze dne 11. listopadu 2015
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o hasičském záchranném sboru)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy X; nové přechodné ustanovení
51/2021 Sb.
(k 1.3.2021)
mění § 31 a § 44; vkládá § 37a; nové přechodné ustanovení
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 7, § 32 a § 38
31/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 44 odst. 5 a 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
POSTAVENÍ A ÚKOLY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
§ 1
Základní úkol
(1)  Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „hasičský záchranný sbor”) je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi1) a krizovými situacemi2) .
(2)  Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky3) plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy4) .
§ 2
Humanitární pomoc
Hasičský záchranný sbor organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí přijímání humanitární pomoci poskytované České republice ze zahraničí.
§ 3
Mimořádný úkol
(1)  Hasičský záchranný sbor plní mimořádně i úkoly, jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany života nebo zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku, pokud
a)  toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné správy nebo plnění takového úkolu orgánem veřejné správy není za daných podmínek možné a tento orgán o takové plnění požádá,
b)  je k plnění takového úkolu způsobilý,
c)  takovým plněním není ohrožena jeho činnost a
d)  hrozí nebezpečí z prodlení.
(2)  Pro účely plnění konkrétního mimořádného úkolu může vláda na návrh ministra vnitra vyčlenit prostředky ze státního rozpočtu.
§ 4
Příslušník hasičského záchranného sboru a zaměstnanec
(1)  Úkoly hasičského záchranného sboru plní
a)  příslušník hasičského záchranného sboru ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „příslušník”),
b)  zaměstnanec České republiky zařazený v hasičském záchranném sboru v pracovním poměru podle zákoníku práce (dále jen „zaměstnanec”).
(2)  Zaměstnanec zařazený v generálním ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen „generální ředitelství”) se při výkonu práce řídí předpisy Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”).
(3)  Systemizací se pro účely tohoto zákona rozumí systemizace hasičského záchranného sboru podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a stanovení počtu pracovních míst zaměstnanců.
(4)  Hasičský záchranný sbor může po projednání vládou a v souladu se zákonem o požární ochraně mimořádně překročit systemizovaný počet služebních a pracovních míst schválených vládou na příslušný kalendářní rok za předpokladu, že výdaje na služební příjem příslušníka a plat zaměstnance zařazeného na místě zřízeném mimořádně budou hrazeny z mimorozpočtových zdrojů nebo z příjmů přijatých nad rámec závazných
Nahrávám...
Nahrávám...