dnes je 23.7.2024

Input:

319/2019 Sb., Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

č. 319/2019 Sb., Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2019
o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 8 odst. 1, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5 a § 8a odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti,
b)  požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.
§ 2
Energetický štítek a jeho umisťování, informační list a technická dokumentace
Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro kombinované pračky se sušičkou jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě
(1)  Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, včetně harmonogramu jejich uplatňování, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující požadavky na ekodesign3) .
(2)  Pokud je k výrobku spojenému se spotřebou energie připojeno označení CE a vydáno k tomuto výrobku ES prohlášení o shodě, pak tento výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky na ekodesign uvedené pro daný výrobek spojený se spotřebou energie v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3) .
(3)  Označení CE je označení shody výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky na ekodesign a skládá se z písmen „CE” podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4)  ES prohlášení o shodě musí obsahovat tyto prvky:
a)  identifikační údaje o výrobci, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu výrobce,
b)  identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu zplnomocněného zástupce,
c)  identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis,
d)  podrobný popis typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,
e)  odkazy na použité harmonizované normy, jiné použité normy nebo technické specifikace4) ,
f)  odkaz na jiné použité předpisy Evropské unie, které stanoví připojování označení CE.
§ 4
Posuzování shody a předpoklad shody
(1)  Posuzování shody výrobku spojeného se spotřebou
Nahrávám...
Nahrávám...