dnes je 21.6.2024

Input:

315/2018 Sb., Vyhláška o strategickém hlukovém mapování, ve znění účinném k 19.3.2022

č. 315/2018 Sb., Vyhláška o strategickém hlukovém mapování, ve znění účinném k 19.3.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2018
o strategickém hlukovém mapování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
55/2022 Sb.
(k 19.3.2022)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 a přílohy
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.:
§ 1
Úvodní stanovení
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie6) a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci2) , (dále jen „integrovaná zařízení”), základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, (dále jen „strategické hlukové mapování”), podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.
§ 2
Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty
(1)  Škodlivými účinky hluku se rozumí účinky nepříznivé pro lidské zdraví, obtěžování hlukem a pocit nepohody vznikající působením hluku na osoby vystavené hodnotám hlukového ukazatele stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2)   Hlukovými ukazateli pro účely strategického hlukového mapování jsou hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn), pro den (Ld), pro večer (Lv) a pro noc (Ln). Způsob výpočtu hlukových ukazatelů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)   Hlukové ukazatele podle odstavce 1 odpovídají ukazatelům definovaným předpisem Evropské unie upravujícím hodnocení hluku ve venkovním prostředí3) , (dále jen „směrnice”), a to tak, že hlukovému ukazateli:
a)  pro den-večer-noc (Ldvn) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lden podle směrnice,
b)  pro den (Ld) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lday podle směrnice,
c)  pro večer (Lv) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Levening podle směrnice a
d)  pro noc (Ln) podle této vyhlášky odpovídá ukazatel Lnight podle směrnice.
(4)  Hlukový ukazatel pro:
a)  den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem,
b)  den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne,
c)  večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera,
d)  noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku.
(5)  Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty:
a)  pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB,
b)  pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB,
c)  pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB,
d)  pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB.
§ 3
Strategické hlukové mapy
(1)  Strategická hluková mapa obsahuje mapovou, tabulkovou a textovou část, popisující stávající hlukovou situaci, počet osob, staveb pro bydlení, škol a lůžkových zdravotnických zařízení vystavených hodnotám hlukových ukazatelů
Nahrávám...
Nahrávám...