dnes je 16.7.2024

Input:

313/2014 Sb., Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, ve znění účinném k 1.8.2017

č. 313/2014 Sb., Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, ve znění účinném k 1.8.2017
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2014
o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
211/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 3 odst. 1 a ruší § 5
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a)  označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu (dále jen „zvíře v zájmovém chovu”) při jejich neobchodních přesunech,
b)  způsob výroby, vydávání a číslování pasů,
c)  způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah,
d)  požadavky na zaznamenávání údajů do pasu a
e)  vzor pasu.
§ 2
Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem
Označení zvířete v zájmovém chovu transpondérem2) provádí veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona.
§ 3
Způsob výroby, vydávání a číslování pasů
(1)  Výrobce pasů opatří pasy
a)  průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno zapečetit oddíl III pasu,
b)  10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení, a
c)  16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.
(2)  Evidenční číslo pasu obsahuje
a)  na prvních dvou místech písmena „CZ” a
b)  na následujících místech číslo z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.
§ 4
Způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah
(1)  Komora vede evidenci způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)  Evidence obsahuje
a)  údaje podle čl. 23 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,
b)  jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,
c)  způsob označení a číslo transpondéru nebo tetování
Nahrávám...
Nahrávám...