dnes je 23.5.2024

Input:

299/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 299/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 21. července 2021,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech
Čl. I
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu zákona se slova „pomocných rostlinných přípravcích” nahrazují slovy „rostlinných biostimulantech”.
2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003, v platném znění.”.
3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „pomocných rostlinných přípravků” nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů”.
4. V § 1 odst. 2 písm. a) a b), § 1 odst. 4 a v § 3 odst. 3 se slova „pomocné rostlinné přípravky” nahrazují slovy „rostlinné biostimulanty”.
5. V § 1 odst. 5 se slova „Na hnojiva ES se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie o hnojivech2” nahrazují slovy „Na hnojivé výrobky EU se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU2”.
6. V § 2 písmeno j) zní:
„j) rostlinným biostimulantem látka podle čl. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009,”.
7. V § 2 písm. l) se slova „pomocných rostlinných přípravků” nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů”.
8. V § 2 písm. p) se slova „pomocný rostlinný přípravek” nahrazují slovy „rostlinný biostimulant”.
9. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), která znějí:
„q) technologickými vodami samostatně skladované a používané pomocné půdní látky, které vznikají při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku,
r) digestátem organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu,
s) příkrmištěm část hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na
Nahrávám...
Nahrávám...