dnes je 22.4.2024

Input:

287/2019 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 287/2019 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Chejlava (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a olšin.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Měcholupy u Blovic. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) , nebo
b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, včetně uložení dřevní hmoty, a to i přechodné.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2019 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Chejlava
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Chejlava
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
087002380001
813190,97
1094465,73
1
087002380021
813163,30
1094457,98
2
087002380002
813135,62
1094450,22
3
087002380022
813115,29
1094414,54
4
Nahrávám...
Nahrávám...