dnes je 13.4.2024

Input:

281/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 281/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 2020
o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Mladá (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a) travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť,
b) lesních ekosystémů dubohabřin a acidofilních doubrav,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hořce křížatého (Gentiana cruciata) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis), žábronožky letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebeli), chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2) ,
b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,
c) upravovat povrch pozemních komunikací,
d) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace, s výjimkou pruhové přípravy lesních pozemků k přirozené nebo umělé obnově lesa,
e) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
f) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
i) přikrmovat
Nahrávám...
Nahrávám...