dnes je 23.7.2024

Input:

25/2017 Sb., Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 25/2017 Sb., Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 a § 9
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 9 odst. 2
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7 a § 8
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí1) předkládat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo”) vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí2) .
§ 2
Rozsah působnosti
Osobou nebo jednotkou ze sektoru veřejných institucí předkládající vybrané údaje podle tohoto zákona (dále jen „dotčená osoba”) je
a)  organizační složka státu,
b)  státní fond,
c)  státní příspěvková organizace,
d)  veřejná vysoká škola,
e)  veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou,
f)  územní samosprávný celek,
g)  dobrovolný svazek obcí,
h)  příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy,
 
i)  jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) a který je zároveň jako jednotka institucionálního sektoru ústředních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad podle zákona upravujícího státní statistickou službu4) , a to vždy k 1. lednu příslušného roku, nebo
j)  jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) , který je jako jednotka institucionálního sektoru místních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů uvedeném v písmenu j), a to vždy k 1. lednu příslušného roku, a který je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb nebo provozovatelem městské hromadné dopravy.
§ 3
Měsíční údaje o příjmech a výdajích
(1)  Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e) a i) předkládá měsíční údaje o svých příjmech a výdajích vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2)  Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.
(3)  Dotčená osoba je od povinnosti podle odstavce 1 osvobozena, pokud průměrná výše jejích celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky5) k dispozici, nedosahuje částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého domácího produktu za předchozí kalendářní rok, který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.
(4)  Dotčená osoba podle odstavce 3 postupuje při předkládání údajů o svých
Nahrávám...
Nahrávám...