dnes je 23.7.2024

Input:

240/2021 Sb., Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí

č. 240/2021 Sb., Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2021
o ochraně zemědělské půdy před erozí
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení vodní erozí a dále způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy vodní erozí, přípustnou míru erozního ohrožení vodní erozí a opatření k jeho snížení.
(2)  Tato vyhláška se nepoužije pro hodnocení erozního ohrožení na pozemcích, na nichž je založena a pěstována trvalá kultura podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/20131) , evidovaná podle právního předpisu, kterým se stanoví podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů2) , nebo na nichž jsou pěstovány zeleninové druhy, jahodník, léčivé, aromatické nebo kořeninové rostliny.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  monitoringem eroze zemědělské půdy elektronická aplikace, která slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí, vymezování jednotlivých erozně uzavřených celků a posuzovaných ploch,
b)  posuzovanou plochou plocha zemědělské půdy, která je předmětem hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, vymezená v monitoringu eroze zemědělské půdy na základě opakované erozní události jako průnik
1.  erozně uzavřeného celku s dílem půdního bloku kultury standardní orná půda2) , úhor2) nebo travní porost2) , jedná-li se o zemědělskou půdu evidovanou v evidenci půdy podle zákona o zemědělství3) , nebo
2.  erozně uzavřeného celku s pozemky zemědělsky obhospodařovanými s druhem pozemku orná půda, jedná-li se o půdu neevidovanou v evidenci půdy podle zákona o zemědělství3) ,
c)  erozně uzavřeným celkem souvislé území zemědělské půdy, v rámci něhož dochází k lokálně uzavřenému eroznímu procesu, ohraničené rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok, a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen,
d)  erozním procesem uvolnění, transport a ukládání transportované půdy,
e)  erozní událostí časově a prostorově vymezený děj, při němž dochází vlivem srážkové události k eroznímu procesu, a který je zaznamenán v monitoringu eroze zemědělské půdy,
f)  opakovanou erozní událostí erozní událost opakovaně zaznamenaná v monitoringu eroze zemědělské půdy v rámci jednoho erozně uzavřeného celku, přičemž se nejedná o záznam v rámci téhož osevu,
g)  protierozní kalkulačkou elektronická aplikace pro hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy,
h)  zemědělským subjektem vlastník nebo jiná osoba oprávněná užívat posuzovanou plochu,
i)  plochou jedné plodiny souvislá plocha osetá nebo osázená konkrétní plodinou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/20134) .
§ 3
Půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu
Půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu jsou
a)  půdy nacházející se na plochách, kde nižší než přípustné míry erozního ohrožení nelze docílit prostřednictvím opatření uvedených v § 7
Nahrávám...
Nahrávám...