dnes je 23.7.2024

Input:

24/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 24/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Úhošť (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)  přirozených skalních, křovinných a lesních ekosystémů vegetace efemér a sukulentů, lesních lemů, nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, teplomilných doubrav, suťových lesů a bučin,
b)  travinných ekosystémů luk a pastvin, trávníků písčin a mělkých půd a suchých trávníků a
c)  mokřadních a vodních ekosystémů rákosin a vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.
(3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Úhošť, Úhošťany, Pokutice a Zásada u Kadaně. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Úhošť, Úhošťany, Pastviny, Pokutice, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří a Zásada u Kadaně. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území, nebo
c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 24/2016 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Úhošť
 
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Úhošť
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
35-578
822474,78
999682,20
1
Nahrávám...
Nahrávám...