dnes je 21.7.2024

Input:

222/2012 Sb., Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 222/2012 Sb., Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 20. června 2012,
kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 195/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 6a odstavec 2 zní:
„(2)  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.”.
2. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů”.
3. V § 9 odst. 2 se písmena c) až e) zrušují.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena c) a d).
4. V § 12 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f)  sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,”.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).
5. V § 12 se doplňují odstavce 5 až 9, které znějí:
„(5)  Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin
a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)  údaje z informačního systému evidence obyvatel.
(6)  Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno”),
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum narození,
e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7)  Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou
a)  jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)  datum narození,
c)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)  adresa místa trvalého pobytu,
e)  zbavení
Nahrávám...
Nahrávám...