dnes je 16.7.2024

Input:

22/2004 Sb., Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 22/2004 Sb., Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2003
o místním referendu a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 47 odst. 1 a 2 nahrazuje slova
169/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 48 odst. 1 a 2
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá v § 12 odst. 6 až 9
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 písm. b), § 12 odst. 7 písm. e) a odst. 8 písm. e)
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 5 a § 27; vkládá § 27a; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 12
296/2021 Sb.
(k 14.8.2021)
mění § 5
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 29; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MÍSTNÍ REFERENDUM
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje provádění místního referenda
a)  v obci, není-li územně členěným statutárním městem, v městské části nebo v městském obvodu územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec”),
b)  na území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města (dále jen „statutární město”),
c)  na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zvláštní zákon.1)
§ 2
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce2) (dále jen „oprávněná osoba”).
§ 3
Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.
§ 4
Překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu
Překážkami ve výkonu práva hlasovat v místním referendu jsou
a)  omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
b)  omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu3) ,
c)  omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu,4) nebo
d)  výkon vojenské činné služby,5) neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.
§ 5
Den a doba hlasování v místním referendu
(1)  Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu nebo s volbou prezidenta republiky, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije.
(2)  Na území, na kterém se má místní referendum konat, se po dobu trvání nouzového stavu, stavu ohrožení státu6) nebo válečného stavu (dále jen „krizový stav”)
a)  běh lhůt podle tohoto zákona přerušuje,
b)  místní referendum nekoná; den konání místního referenda stanoví zastupitelstvo obce, zastupitelstvo města, zastupitelstvo městské části nebo zastupitelstvo městského obvodu (dále jen „zastupitelstvo obce”) nebo zastupitelstvo statutárního města a zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen „zastupitelstvo statutárního města”) tak, aby se konalo nejpozději do 90 dnů po ukončení krizového stavu.
(3)  Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má místní referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.
HLAVA II
ROZHODOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU A VYMEZENÍ ÚZEMÍ PRO JEHO KONÁNÍ
§ 6
V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.7)
§ 7
Nepřípustnost konání místního referenda
Místní referendum nelze konat
a)  o místních poplatcích8) a o rozpočtu obce nebo statutárního města,9)
b)  o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
c)  o volbě a odvolání starosty10) nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen „starosta
Nahrávám...
Nahrávám...