dnes je 23.7.2024

Input:

216/2011 Sb., Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 216/2011 Sb., Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
VYHLÁŠKA
ze dne 15. července 2011
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  manipulačním řádem vodního díla - soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla,
b)  provozním řádem vodního díla - soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla,
c)  zabezpečeností - pravděpodobnost zajištění požadovaného účelu, pro který je vodní dílo určeno, vyjádřenou v procentech,
d)  identifikací - u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, popřípadě název obchodní firmy, adresa místa trvalého pobytu a telefon, fax a e-mail (dále jen „komunikační spojení”); u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, adresa sídla a komunikační spojení,
e)  komplexním manipulačním řádem - soubor zásad a pokynů pro koordinaci manipulací s vodou v soustavě vodních děl.
§ 2
Náležitosti manipulačních řádů
(1)  Náležitostmi manipulačního řádu vodního díla jsou
a)  údaje o
1.  identifikaci vlastníka nebo uživatele1) , popřípadě stavebníka vodního díla,
2.  identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou,
3.  identifikaci správce vodního toku,
4.  vodohospodářském dispečinku správce povodí,
5.  místně příslušném vodoprávním úřadu,
6.  identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,
7.  příslušných povodňových orgánech,
b)  technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou
1.  název, umístění a stručný popis vodního díla, popis funkce vodního díla a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole manipulací s vodou,
2.  údaje o stavebním povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,
3.  účel vodního díla; slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v pořadí podle důležitosti,
4.  údaje o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu, včetně údajů o rozsahu povolení,
5.  kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu3) ,
6.  zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,
7.  možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,
8.  základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži,
9.  seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a
Nahrávám...
Nahrávám...