dnes je 23.5.2024

Input:

219/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

č. 219/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 25. května 2021,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o České národní bance
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 89/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 192/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „určuje” vkládají slova „a provádí”.
3. V § 2 odst. 2 písm. e) se za slova „odolnosti finančního systému” vkládají slova „ , omezování nárůstu systémových rizik”.
4. V § 2 odst. 3 se za slova „mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem” vkládají slova „a s dalšími zahraničními a mezinárodními orgány, které plní obdobné úkoly jako Česká národní banka,”.
5. Na konci textu § 23 se doplňují slova „ , a určuje druhy těchto obchodů a protistrany České národní banky v nich”.
6. V § 25 se slova „dvojnásobku průměrné lombardní sazby v období, po které měla povinné minimální rezervy udržovat” nahrazují slovy „průměrné lombardní sazbě v období, po které měla povinné minimální rezervy udržovat, zvýšené o 5 procentních bodů, nejméně však ve výši 5 %”.
7. § 27 až 29a se včetně nadpisu nad označením § 27 zrušují.
8. Nadpis nad označením § 32 se zrušuje.
9. § 32 včetně nadpisu zní:
㤠32
Obchody na volném trhu a úvěrové operace
(1) Česká národní banka je oprávněna k plnění svých úkolů provádět obchody na finančním trhu, zejména
a) vést účty bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev a přijímat jejich vklady,
b) obchodovat s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, devizovými hodnotami, drahými kovy, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů,
c) provádět úvěrové operace.
(2) Při provádění úvěrových operací Česká národní banka vyžaduje dostatečné zajištění.
(3) Česká národní banka může výjimečně poskytnout bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu v zájmu zachování jejich likvidity krátkodobý úvěr při odpovídajícím zajištění
Nahrávám...
Nahrávám...