dnes je 21.6.2024

Input:

211/2021 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 211/2021 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 21. května 2021
o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Řežabinec (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a)  mokřadních ekosystémů rákosin a vegetace vysokých ostřic, vegetace jednoletých vlhkomilných bylin, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a slatinných a přechodových rašelinišť,
b)  travinných ekosystémů luk a pastvin,
c)  lesních a křovinných ekosystémů mokřadních olšin a mokřadních vrbin,
d)  tahové zastávky a mimohnízdního shromaždiště vodních ptáků,
e)  rybničního biotopu společenstva hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků,
f)  rybničního biotopu společenstva obojživelníků,
g)  biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus), včetně její populace.
(3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Kestřany, Putim a Ražice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Lhota u Kestřan, Putim a Ražice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2) ,
b)  umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,
c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
d)  používat biocidy, hnojiva nebo chemické látky anebo chemické směsi,
e)  kácet dřeviny na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,
f)  vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
g)  provádět sběr rostlin nebo odchyt živočichů, s výjimkou lovení
Nahrávám...
Nahrávám...