dnes je 21.6.2024

Input:

202/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 202/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Dunajovické kopce (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Dobré Pole a Dolní Dunajovice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a)  porosty nízkých xerofilních křovin s mandloní nízkou (Prunus tenella), třešní křovitou (Prunus fruticosa) a růží bedrníkolistou (Rosa spinosissima),
b)  porosty krátkostébelných trávníků tvořených společenstvy panonských sprašových stepních trávníků a širokolistých suchých trávníků,
c)  vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů mandloň nízká (Prunus tenella), pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii), katrán tatarský (Crambe tataria) a srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), včetně jejich biotopů,
d)  vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu kudlanka nábožná (Mantis religiosa), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)  povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d)  skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
e)  povolovat a provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní památky,
f)  vyznačovat cyklistické
Nahrávám...
Nahrávám...