dnes je 21.7.2024

Input:

196/2023 Sb., Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady

č. 196/2023 Sb., Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady
VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2023
o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady
Ministerstvo obrany ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem stanoví podle § 150 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 150/2021 Sb., k provedení § 98a odst. 5 tohoto zákona:
§ 1
Způsob určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní
(1)  Výše efektivně vynaložených nákladů (dále jen „náklady”) na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci podle zákona o Vojenském zpravodajství v určeném bodě veřejné komunikační sítě se určuje jako součet
a)  pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,
b)  dalších nezbytných nákladů vynaložených na zřízení tohoto rozhraní nebo nákladů na jeho nájem a
c)  nákladů na služby související se zabezpečením tohoto rozhraní.
(2)  Do výše nákladů se zahrnují pouze ty náklady, které jsou uvedeny v účetnictví právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, jíž náleží jejich úhrada (dále jen „povinná osoba”).
(3)  Úhrada nákladů povinné osobě nenáleží za dobu, kdy rozhraní z důvodu na straně povinné osoby neumožňuje plnění povinnosti uvedené v rozhodnutí vydaném Ministerstvem obrany podle
Nahrávám...
Nahrávám...