dnes je 16.7.2024

Input:

189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění účinném k 1.4.2019

č. 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění účinném k 1.4.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2013
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
222/2014 Sb.
(k 1.11.2014)
mění § 1, § 3 písm. d) a § 4
86/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 1, § 2, § 3 a § 4
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  zapojeným porostem dřevin porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,
b)  společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí,
c)  stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a porostech energetických dřevin nebo vánočních stromků.
§ 2
Nedovolené zásahy do dřevin
(1)  Nedovolenými zásahy do dřevin se rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
(2)  O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, v rámci péče o zvláště chráněné území prováděné v souladu s plánem péče nebo zásadami péče anebo v rámci péče o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření.
§ 3
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a)  pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b)  pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c)  pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d)  pro
Nahrávám...
Nahrávám...